Datum: 1 oktober 2022

Personuppgiftspolicy

§ 1. Bakgrund
Denna personuppgiftspolicy ("Policyn") anger regler och riktlinjer kring hur
personuppgifter ska hanteras på Roboservice Sverige AB(s) webbplats
(www.roboservice.se). Policyn anger hur personuppgifter samlas in, hur de används,
hur webbplatsens användare har kontroll över hantering av sina personuppgifter
samt hur de kan komma i kontakt med ansvarig vid frågor.
Policyn är tillämplig på alla delar av webbplatsen.

§ 2. Syfte
Syftet med policyn är att tillhandahålla webbplatsens användare information kring
hur deras personuppgifter kan komma att hanteras på webbplatsen.

§ 3. Definition av personuppgifter
Till begreppet personuppgift hör all information som, antingen direkt eller indirekt, kan
identifiera en levande fysisk person. Med direkta personuppgifter förstås sådant
som ensamt kan identifiera en viss person medan indirekta personuppgifter kan
identifiera en person tillsammans med andra personuppgifter.

§ 4. Samtycke
a) Inhämta samtycke
För att personuppgifter ska få behandlas måste först ett samtycke inhämtas från
webbplatsens användare. Samtycket ska vara informativt och tydligt så att samtliga
användare förstår innebörden med det.
Vi inhämtar samtycke på följande sätt:
Samtycke inhämtas genom att var besökare får acceptera användarvillkoren
däribland personuppgiftspolicyn, innan de kan skicka in sin ansökan.
b) Återkalla samtycke
En användare som lämnat sitt samtycke kan när som helst återkalla detta, vilket görs
på följande sätt:
Samtycke kan återkallas genom att kontakta webbplatsen
c) Rätt att få sina personuppgifter raderade

När samtycket har återkallats kan användaren, om så önskas, även begära att hens
information raderas från webbplatsens samtliga servrar. Detta görs via e-post som
skickas till info@roboservice.se.

§ 5. Behandling av personuppgifter
a) Personuppgifter som behandlas
Följande personuppgifter samlas in på webbplatsen och behandlas av oss:
Namn
Adress
e-post
Telefon nr
Tomt storlek
Tomt benämning
Robotgräsklippare model
b) Anledning till behandling av personuppgifter
Personuppgifterna sparas och behandlas till följande syften:
Personuppgifter behandlas i syfte att uppfylla lagstadgad eller avtals enliga krav,
personuppgifter behandlas i samband med offert förfrågan
c) Personuppgifterna delas med
Personuppgifterna kommer att hållas inom företaget och således inte lämnas ut till
tredje part.
d) Period som personuppgifter sparas
Personuppgifterna får endast sparas så länge det behövs för ändamålet.

§ 6. Säkerhet Webbplatsen har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra
att personuppgifter som lagras på webbplatsen går förlorade eller används på ett
olämpligt eller olagligt sätt. Tillgången till de personuppgifter som samlas in
begränsas till behöriga personer och informationen kommer behandlas konfidentiellt.
Uppstår en personuppgiftsincident kommer berörd användare att meddelas samt
Integritetsskyddsmyndigheten att rapporteras.

§ 7. Användarnas rättigheter
a) Rätt till registerutdrag
Efter lämnat samtycke har webbplatsens användare rätt att få ett registerutdrag med
bekräftelse på huruvida personuppgifterna är under behandling. Behandlas
personuppgifterna har användaren rätt att få tillgång till dem.

Registerutdrag begärs ut av oss via e-post som skickas till info@roboservice.se.
Registerutdraget lämnas ut i skriftlig form, antingen digitalt eller på post.
b) Rätt till information och rätt till rättelse
Efter lämnat samtycke har webbplatsens användare rätt att vända sig till oss för att få
veta vilka personuppgifter som finns lagrade samt få felaktiga uppgifter ändrade.
Saknas någon uppgift har användarna även rätt att komplettera detta.
c) Rätt till begränsning av behandling
I vissa fall kan en person, vars personuppgifter det gäller, kräva att behandlingen av
dessa ska begränsas. Så är fallet, t.ex. när personen i fråga redan begärt rättelse
p.g.a. felaktiga uppgifter. Under tiden för detta kan då även behandlingen av de
felaktiga uppgifterna begränsas.
d) Dataportabilitet
I vissa fall har en person som lämnat ut sina personuppgifter en rätt att få dessa
flyttade till annan, exempelvis medietjänst. Den som först tagit emot
personuppgifterna ska då underlätta en sådan överflyttning.
e) Rätt att göra invändningar
I vissa fall har en person rätt att göra invändningar mot hur hens personuppgifter
behandlas. Detta gäller när personuppgifterna behandlas för att utföra en uppgift av
allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.
f) Rätt till radering
Webbplatsens användare har rätt att få sina personuppgifter raderade om så önskas.
Det finns undantag då denna rättighet inskränks men i följande fall måste uppgifterna
raderas:
– Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlats in för,
– Om samtycket återkallas,
– Om personuppgifterna används för direktmarknadsföring och användaren
motsätter sig det,
– Om de inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse
att radera informationen,
– Om personuppgifterna har behandlats olagligt,
– Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet,
– Om personuppgifterna har samlats in i samband med att en minderårig skapar
en profil i ett socialt nätverk.
g) Automatiserat beslutsfattande
Användarna har rätt att inte bli föremål för automatiserade beslut, om sådant beslut
kan ha rättsliga följder för den enskilde eller på liknande sätt i betydande grad
påverka denne.

h) Identifiering
Om en användare begär ut information eller begär att information raderas måste
personen i fråga identifieras. Detta görs på följande sätt:
Genom att förfrågan matchar sparade e-post adress.
i) Klagomål
Anser en användare att dennes personuppgifter behandlas i strid med GDPR på
webbplatsen kan ett klagomål lämnas in i första hand till oss och i andra hand till
Integritetsskyddsmyndigheten.
j) Skadestånd
Vid en situation där en användares personuppgifter har behandlats i strid med GDPR
kan det uppstå rätt till skadestånd. En skadeståndstalan kan föras i allmän domstol
med tingsrätten som första instans.

§ 8. Ändringar i policyn
Den här policyn publicerades den 1 oktober 2022.
Denna policy kan komma att ändras varför webbplatsens användare uppmanas att
läsa igenom policyn med jämna mellanrum.

§ 9. Kontakt
Vid frågor som rör hemsidan och dess innehåll nås vi via e-post som skickas till
info@roboservice.se.
Svarstid för e-post: 1-2 dagar.

Har du skaffat robotgräsklippare?

Anmäl er till vårt nyhetsbrev och få tips på hur och när du bästa använder din nya robotgräsklippare.